Chương trình Lướt Nam Á Bank JCB, Săn Deal, Rước “Táo”, Trọn hứng vi vu đã kết thúc